Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodné spoločnosti

Peax s.r.o., Skoumalova 205/31, Mokrá Hora Brno, 62100, identifikační číslo: 27678229 zapísané v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 51310 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.top-zdravie.sk

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky" ) platia pre nákup v internetovom obchode www.top-zdravie.sk, ktorý je prevádzkovaný Peax s.r.o., IČ:27678229, so sídlom Skoumalova 205/31, Mokrá Hora Brno, 62100, zapis. v OR vedenom krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 51310 (ďalej len „Prevádzkovateľ").

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi KARDIO VS s.r.o., IČ:49453165, so sídlom Jinačovice 206, okres Brno-venkov, PSČ 66434, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 12930 (ďalej len "Predávajúci") a jeho obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci"), v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ďalej len "občanský zákoník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kupná zmluva") uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.top-zdravie.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Všetky informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu [BUDE DOPLNENÉ

1.2.    Predávajúcim je KARDIO VS s.r.o., IČ:49453165, so sídlom Jinačovice 206, okres Brno-venkov, PSČ 66434, zapis. v OR vedenom krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 12930.

1.3.    Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení kúpnej Zmluvy s Predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojeho povolania. Spotrebiteľ pri zahájení obchodného vzťahu odovzdáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právny vzťah Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravený týmito VOP sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotřebiteľe oboje v platnom znení, ako aj predpisy súvisiace.

Podnikateľom sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodnej spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov (sem patrí napr. slobodné povolanie ako advokácia a pod.), a osoba ktorá prevádzkuje polnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito

obchodnými podmienkami ani Zmlúvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníka v platnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi. Individuálna Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

Spotrebiteľská Zmluva je zmlúva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianského zákonníka, pokial zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

1.4.    Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmlúve. Odchýlne dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5.    Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.6.    Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopľňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

2.užívateľský účet

2.1.    Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho úžívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávku tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívatelskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohladom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4.    Kupujúci neni oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.    Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kupnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6.    Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohladom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. uzavretie kupnej zmluvy

3.1.    Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci neni povinný uzavrieť kupnú zmluvu ohľadom tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občanského zákoníka sa nepoužije.

3.2.    Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedených cien jednotlivého tovaru a nákladov za nevrátený tovar, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkych súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením neni obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3.    Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedenom vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípade, kedy je tovar doručený v rámci územia Českej republiky.

3.4.    Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručovania objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5.     Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené zkontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohladom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko "pokračovať ďalej". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7.    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcemu zaslaná kupujúcim elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na dialku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na dialku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. cena tovaru a Platobné podmienky

4.1.    Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

:: v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

:: bezhotovostne prevodem na účet predávajúceho č. 372339523/0300, vedenom v spoločnosti ČSOB (ďalej len „účet predávajúceho“);

:: bezhotovostne prostredníctvom platobného systému; [BUDE DOPLNENÉ],

4.2.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.  Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.    Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto neni dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmiedok ohladom povinností uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

4.4.    V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do troch dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5.    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžite pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradiť celú kúpnu cenu ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občanského zákoníku sa nepoužije.  

4.7.    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8.    Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.    Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §1837 občanského zákoníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho neni možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2.    Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmet kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať mimo iného na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@top-zdravi.cz

5.3.    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4.    V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci penažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasit a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci neni povinný vrátiť prijaté penažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.     Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kupnú cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.     Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľdom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. preprava a dodanie tovaru

6.1.   V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný zkontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevzať.

6.5.    Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

7. Práva z Vadného plnenia

7.1.    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že prevzatý tovar nemá vadu. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal: 

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohladom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej.

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obyčajne používa.

7.2.3. tovar odpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy

7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.    Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklím užívaním, pri použitom tovare pre vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.    Ak sa prejaví vada v priebehu šesť mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5.    Právo z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, viď. čl. 12.5 Kontaktné údaje predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohladom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6.    Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.    Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.    Predávajúci neni vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania, v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľa zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@top-zdravi.cz. Informácie o vybavení sťažností kupujúci zašle predávajúcemu na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.    Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskôrších predpisov.

8.5.    Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobných údajov

9.1.    Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v znení neskôrších predpisov.

9.2.   Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojích osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, oslovenie a rok narodenia. (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3.    Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4.    Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojích osobných údajoch.

9.5.    Zpracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6.    Osobné údaje budú zpracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú zpracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.    Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovolné poskytnutie osobných údajov.

9.8.    V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo zpracovavateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohladom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo zpracovávateľa o vysvetlenie

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9.    Ak požiadá kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a závezky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorého zmyslom sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a neni prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Kardio VS s.r.o.   Jinačovice u Brna č.206   664 34 Kuřim,  adresa elektronickej pošty info@top-zdravi.cz   telefón +420 546 223 234.

         Prýlohy:

PouceniOPravuNaOdstoupeniOdSmlouvy

VzorovyformularProUplatneniReklamace

VzorovyFormularRroOdstoupeniOdSmlouvy